سخنان لائو زِه – صفحات 26-31

  “سخنان لائو زِه” تصویرساز تسای چیه چوُنگ   برگردان انگیسی کوه کوک کیانگ ونگ لیت کیونگ برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: شرکت لابراتورهای سیانس http://sclabs.ir/fa          

سخنان لائو زِه – مقدمه و صفحات اول

“سخنان لائو زِه” تصویرساز تسای چیه چوُنگ   برگردان انگیسی کوه کوک کیانگ ونگ لیت کیونگ برگردان: ع. پاشایی حامی ترجمه: شرکت لابراتورهای سیانس http://sclabs.ir/fa                    مقدمه لائو زِِه Lao Zi، فرزانه‌ی چینی، بنیادگذار دائوئیسم Daoism / آیین دائو است، یکی از تأثیرگذارترین فلسفه‌ها در تمدن چینی است […]