تبر دستی handaxe

تبر دستی  handaxeیک ابزار *مغزه یا سنگ مادر (core) بزرگ کارشده‌ی *دودَم یا دو رویه (bifacial) معمولاً به شکل بیضی یا هلو و از ۸ تا ۲۵ سانتمتر طول دارد. آن را ابزار بعضی از صنعت‌های دیرینه‌سنگی زیرین  دانسته‌اند. با وجود این اسم، این ابزار ابداً تبر نبود، و احتمالاً ابزاری همه‌کاره بود. قدیمی‌ترین و خام‌دست‌ترین تبرهای دستی عمدتاً در آفریقا پیدا شده‌اند، جایی که به نظر می‌رسد این فرم در آن از *ابزار قلوه‌سنگی  توسعه یافته باشد، اما ابزارهای خوبتر، یعنی ابزارهای *آشولیاَن، بیشتر از آفریقا، اروپا؛ جنوب غربی آسیا و هند شناخته‌اند. (فر. با.)

تبر دستی آشولیان

تبر دستی آشولیان

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.