تپه‌ی گسسته Broken Hill

تپه‌ی گسسته Broken Hill

(زامبیا). غاری که یک جمجمه‌ی فسیل با مختصات مشابه جمجمه‌های انسان *نئاندرتال تولید کرد. (فر. با.، خلاصه)

جمجمه‌ی انسان نئاندرتال

جمجمه‌ی انسان نئاندرتال

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.