جهان

جهان کهن  Old World. جهان کهن مرکب از آفروـ اوراسیاست. به عبارت دیگر، نیمکره‌ی شرقی؛ اروپا، آسیا، و آفریقا که مجموعاً آن بخش از جهان به شمار می‌آید که اروپائیان آن را پیش از تماس‌شان با آمریکاها می‌شناختند. آن را به قرینه‌، و در مقابل  جهان نو به کار می‌برند.

 

جهان نو New World نیمکـره‌ی غـربـی، خصـوصاً آمریکاها، بعضی جزایر دو اقیانوس‌ آرام و اطلس.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.