سولوُتریَن / سولوُتری Solutrean

سولوُتریَن / سولوُتری Solutrean

یک *صنعت دیرینه‌سنگی زبرین (به خاطر کاوشگاه سولوُتره Solutré، روستایی در فرانسه) که در بخش‌هایی از فرانسه و اسپانیا مقدم بر *ماگدالنیان است. بعد از یک مرحله‌ی سولوُترینِ سرآغازین، که با پیکان‌های برگیِ شکل تراشه‌یی یک دَم یا یک وجهی مشخص می‌شود، سولوُترین پیشین توسعه‌ی تدریجی کار دودَم یا دووجهی را نشان می‌دهد. در لوگری ــ هوت این مرحله بنا به تاریخ‌گذاری کربن پرتوزا (کربن 14) Laugerie-Haute 19000ــ18000 سال ق‌م را دارد. مرحله‌ی میانی با پیکان‌های دودَم بزرگ و با معرفی تراشه‌برداری فشاری مشخص می‌شود. در سولوُترین پسین این فن برای تولید پرتابه‌های برگی‌شکل نازک و پیکان‌های تک‌شانه‌یی کوچک به کار برده می‌شود. در اسپانیای جنوب  شرقی این مرحله‌ی نهایی همچنین نوکِ تیر یا پیکان‌های خاردار و پایه‌دار (barbed and tanged arrowhead) دارد. (فر.با. )

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *