سولوُتریَن / سولوُتری Solutrean

سولوُتریَن / سولوُتری Solutrean

یک *صنعت دیرینه‌سنگی زبرین (به خاطر کاوشگاه سولوُتره Solutré، روستایی در فرانسه) که در بخش‌هایی از فرانسه و اسپانیا مقدم بر *ماگدالنیان است. بعد از یک مرحله‌ی سولوُترینِ سرآغازین، که با پیکان‌های برگیِ شکل تراشه‌یی یک دَم یا یک وجهی مشخص می‌شود، سولوُترین پیشین توسعه‌ی تدریجی کار دودَم یا دووجهی را نشان می‌دهد. در لوگری ــ هوت این مرحله بنا به تاریخ‌گذاری کربن پرتوزا (کربن ۱۴) Laugerie-Haute 19000ــ۱۸۰۰۰ سال ق‌م را دارد. مرحله‌ی میانی با پیکان‌های دودَم بزرگ و با معرفی تراشه‌برداری فشاری مشخص می‌شود. در سولوُترین پسین این فن برای تولید پرتابه‌های برگی‌شکل نازک و پیکان‌های تک‌شانه‌یی کوچک به کار برده می‌شود. در اسپانیای جنوب  شرقی این مرحله‌ی نهایی همچنین نوکِ تیر یا پیکان‌های خاردار و پایه‌دار (barbed and tanged arrowhead) دارد. (فر.با. )

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.