گریمالدیGrimaldi

گریمالدیGrimaldi محلی درست در شرق مونـاکـو، جـایـی که حفاری‌های در تعدادی از غارها *صنعت‌های *آتشزنه‌یی دیرینه‌سنگی زبرین را از خاک بیرون آورده است. از گروت دو پرنس Grotte du Prince یک نهشت یا ذخیره‌ی *موستریان به دست آمد، و از غارهای دیگر این توالی می‌تواند از طریق دیرینه‌سنگی زبرین پیشین، *اورینیاسیان، گریمالدیان، و سرانجام یک صنعت میکرولیتیک (*ریزسنگی) ادامه پیدا کند. چند گور دیرینه‌سنگی زبرین هم از خاک درآمد. (فرهنگ باستان‌شناسی، خلاصه)

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.