قالب وردپرس درنا توس
خانه / خبرها / اساسنامه

اساسنامه


اساسنامه مؤسّسه بامداد مازندران

فصل اول – کلیّات 

ماده  ١ –   نام مؤسّسه : مؤسّسه غیر تجاری بامداد مازندران

ماده ٢ –  مؤسّسه غیر تجاری بامداد مازندران که در این اساسنامه به اختصار ((مؤسّسه))نامیده میشود ، دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و بر طبق این اساسنامه اداره میشود .

ماده ۳ –   موضوع مؤسّسه : ارائه خدمات مشاوره در امور تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی در زمینه شناخت صنایع و هنرهای دستی، جمع آموری گویش‌ها، آداب و سنن، گیا و زیا، بناهای دینی و تاریخی و باستان‌شناختی مازندران ، ارائه خدمات مشاوره در زمینه تنظیم قراردادها جهت برقراری ارتباط با مؤسّسات و مجامع  پژوهشی مشابه در داخل و خارج از ایران ، ارائه خدمات مشاوره در زمینه برگزاری مجامع پژوهشی و مشاوره‌ علمی برای بزرگداشت و نکوداشت چهره‌های برجسته در این حوزه در مازندران و ایران و جهان پس از اخذ مجوزهای لازم . 

ماده ۴ –  مرکز اصلی مؤسّسه : ساری ….

ماده ۵ –  سرمایه مؤسّسه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/١۰  ريال میباشد .

ماده ۶ –  مدت مؤسّسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

ماده ۷ –  تابعیت مؤسّسه : تابعیت مؤسّسه ایرانی است .

فصل دوم – ارکان مؤسّسه

 

بخش اول – کلیات

ماده ۸ –  مؤسّسه  دارای ارکان زیر است :

الف –  هیئت امناء .

ب  –  هیئت عامل .

ج  –   مدیر عامل .

د  –   هیئت نظّار .

 

بخش دوم – هیئت امناء

ماده ۹ –   هیئت امناء : بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری مؤسّسه میباشد .

ماده ١۰ –   هیئت امناء از اجتماع اعضاء مؤسّس که سیزده نفر می باشند تشکیل میشود .

ماده ١١ – جلسات هیئت امناء با حضور لااقل هفت نفر از اعضاء تشکیل میگردد و تصمیمات آنها به اکثریّت آراء حاضران در جلسه معتبر و قابل اجراء است ، به استثناء حالت مذکور در ماده ۵٢ – تصمیم به انحلال مؤسّسه – که باید به اتفاق آراء باشد .

ماده ١۲ –  جلسه عادی هیئت امناء لااقل سالی چهار مرتبه ، به صورت هر سه ماه یکبار در هر سال تشکیل خواهد شد و علاوه بر آن بطور فوق العاده نیز در هر موقع بر حسب درخواست کتبی مدیر عامل یا حداقل پنج نفر از اعضاء هیئت امناء و یا درخواست کتبی هر یک از اعضاء هیئت نظّار در اجرای ماده ۴۰ اساسنامه تشکیل میگردد . درخواست کتبی مذکور جز در حالت مذکور در ماده ۴۰  ، باید در دو نسخه تهیه شده و به امضاء تمامی درخواست کنندگان رسیده باشد ، یکی از نسخ در مرکز مؤسّسه نگاهداری خواهد شد و نسخه دیگر آن در زمان تشکیل جلسه مذکور جهت استحضار حاضرین در جلسه ارائه شده و ضمیمه صورتجلسه مربوطه میگردد .

ماده ١۳ –  اختیارات هیئت امناء نامحدود است ، از جمله اختیارات مزبور موارد زیر است :

١ – تعیین خطّ مشی کلّی مؤسّسه و تصویب برنامه های آن در مقام نیل به هدفهای مؤسّسه و نظارت عالیّه بر حسن اجرای آن .

٢ –  انتخاب اعضاء هیئت عامل و تعیین حقوق آنها ، همچنین تعیین مدیر عامل بر حسب پیشنهاد هیئت عامل .

۳ –  تعیین اعضاء هیئت نظّار .

۴ –  تغییر و اصلاح اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده از آن به جز اهداف مؤسّسه که قابل تغییر نمیباشد .

۵ – به طور کلّی رسیدگی و اتّخاذ تصمیم نسبت به اموری که از طرف هیئت عامل یا هیئت نظّار پیشنهاد و تقاضا میشود .

۶ –  تهیّه و تصویب آیین نامه های داخلی .

۷ –  تصویب واگذاری و قبول نمایندگی و ایجاد شعب .

۸ – استماع گزارش هیئت عامل در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسّسه و تصویب آن .

۹ –  افزایش یا تقلیل سرمایه مؤسّسه .

١۰ – تصمیم گیری درباره ورود عضو یا اعضاء جدید به مؤسّسه یا خروج اعضاء سابق از مؤسّسه .

اختیارات فوق محدودیت نبوده و هر تصمیمی را که هیئت امناء جهت پیشرفت مؤسّسه اتخاذ نماید معتبر میباشد .

ماده ١۴ –  اعضاء هیئت امناء در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس اول و یک نفر نایب رئیس دوم انتخاب خواهند کرد و همچنین یک نفر دبیر انتخاب و وظایف تفصیلی او را تعیین        مینمایند .ریاست و اداره جلسات با رئیس هیئت امناء خواهد بود و در صورت غیبت وی نایب رئیس اول و در صورت غیبت هر دو نفر نایب رئیس دوم و در صورت غیبت هر سه نفر مسن ترین عضو حاضر در جلسه ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت . 

 

ماده ١۵ –  اعضاء هیئت امناء برای تشکیل جلسات به وسیله دبیر هیئت و همیشه با ذکر دستور مذاکرات بوسیله دعوتنامه کتبی دعوت میشوند فاصله دعوت تا تاریخ تشکیل جلسه حداقل ١۰ و حد اکثر ۴۰ روز خواهد بود .

ماده ١۶ –  در صورتی که کلیه اعضاء در هر یک از جلسات هیئت امناء حضور یابند رعایت ماده ١۵ اساسنامه الزامی نخواهد بود .

ماده ١۷ –  تصمیمات و نظرات و خلاصه مذاکرات هیئت امناء و نام اعضاء حاضر یا غایب با قید تاریخ در هر جلسه در دفتری ثبت و پس از امضاء دبیر و رئیس یا نایب رئیس و یکنفر از اعضاء حاضر در جلسه در مرکز مؤسّسه نگاهداری خواهد شد . هر یک از اعضاء هیئت امناء که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید گردد .

ماده ١۸  –  دفتر مذکور در ماده ١۷ باید دارای نمره ترتیبی بوده و در صفحه اول و آخر آن تعداد صفحات به تمام حروف نوشته شده و توسط رئیس هیئت امناء و رئیس هیئت عامل و یکی از اعضاء هیئت نظّار امضاء و ممهور به مهر مؤسّسه گردد .

ماده ١۹  –  صورتجلسات نوشته شده در دفتر در صورتی معتبر است که  :

 ١ – بدون خط خوردگی ،خراشیدگی ، تراشیدگی ، قلم خوردگی ، الحاق ، الصاق ، سیاه شدگی، پاک شدگی ، محو شدگی و… باشد جز در موارد مذکور در بند۲ همین ماده .

 ۲- نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات بطور کلی ممنوع است ، اگر یک یا چند کلمه اشتباه یا اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و توسط رئیس جلسه و دو تن از اعضاء حاضر در جلسه امضاء گردد هچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده باشد و در حاشیه نوشته شود باید مقامات یاد شده زیر آن را امضاء نمایند .                                                                        

 ۳ –  مقررات مواد ١۷ و ١۸ در مورد دفتر و امضاء ذیل صورتجلسات رعایت شده باشد .

 

ماده ۲۰ –  جانشین هر یک از اعضاء مؤسّس بعد از ممات کسی است که عضو مزبور در حیات خود از میان اقرباء خود و یا دیگر مؤسّسین تعیین کرده و به تأیید هیئت امناء رسیده باشد و چنانچه غفلت شده باشد یا هیئت امناء با جانشینی فرد پیشنهادی موافق نباشد ، هیئت امناء جانشین او را به پیشنهاد هیئت عامل تعیین خواهند کرد ، همچنین است جانشین جانشین عضو مؤسّس و بعد از آن .   

ماده ۲١ – اعضاء هیئت امناء در مقابل مؤسّسه نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌مربوط به مسئوليت مدني ، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود .

 

بخش سوم – هیئت عامل

 

ماده ۲۲ –  هیئت عامل مرکّب از هفت نفر خواهد بود که به انتخاب هیئت امناء از بین اعضاء هیئت امناء یا از خارج برای مدت پنج سال منصوب می شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است به استثناء سال اول که مدت عضویت در هیئت عامل یکساله خواهد بود .

ماده ۲۳ –  هیئت عامل بالاترین مقام اجرایی مؤسّسه و مسؤل اداره کلّیه امور و نماینده قانونی مؤسّسه بوده و از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد ولی محدود به آن نیست :

١ –  اجرای تصمیمات و نظرات هیئت امناء .

٢ –  تهیّه بودجه عمومی مؤسّسه و پیشنهاد آن به هیئت امناء .

۳ –  تصمیمگیری در مورد اداره امور اداری و اجرایی مؤسّسه .

۴ –  انتخاب و انتصاب و استخدام متخصّصین و کارمندان و کارگران .

۵ –  انعقاد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص و خرید و فروش و اجاره اموال اعمّ از منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز مؤسّسه ، مشارکت با سایر مؤسّسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی .

۶ – استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسّسات و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها .

۷ – انتخاب وکیل و دادن اختیارات لازمه به وکیل مذکور و توکیل به غیر در کلیه مرافعات مؤسّسه ، چه مدّعی باشد چه مدّعی علیه و عزل وی و انتخاب وکیل جدید ، و تصویب قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش .

۸ – تهیه گزارش سالیانه از عملکرد مؤسّسه و امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسّسه و ارائه آن به هیئت امناء .

۹ – تصویب کلیّه قرادادهای مؤسّسه و نظارت عالیه بر حسن اجرای آنها .

در گزارش مالی پیوست بودجه باید کلّیه اطّلاعات لازم درباره فعّالیتهای واحدهای تابع مؤسّسه درج گردیده و نسخهای از آن نیز قبل از تقدیم به هیئت امناء به هیئت نظّار تحویل داده شود .

ماده ۲۴ –  هیئت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب        می نماید و همچنین می تواند در حدود صلاحیت خود برای اعضاء خود سمتهای دیگری نیز تعیین کند . ریاست و اداره جلسات با رئیس هیئت عامل خواهد بود و در صورت غیبت وی نایب رئیس و در صورت غیبت هر دو نفر مسن ترین عضو حاضر در جلسه ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت . 

ماده ۲۵ –  جلسات هیئت عامل لااقلّ ماهی دو بار با تعیین وقت قبلی و یا بر حسب دعوت رئیس هیئت و یا مدیر عامل و با حضور تمامی اعضاء ( به استثناء موارد مذکور در مواد ۲۹ و ۳۰ ) تشکیل میشود و تصمیمات آن به اکثریّت آراء معتبر و قابل اجراء است .

ماده ۲۶ –  تصمیمات و خلاصه مذاکرات هیئت عامل در هر جلسه در دفتری ثبت و به امضاء کلّیه  اعضاء حاضر در جلسه میرسد .

ماده ۲۷-  دفتر مذکور در ماده ۲۶ باید دارای نمره ترتیبی بوده و در صفحه اول و آخر آن تعداد صفحات به تمام حروف نوشته شده و توسط رئیس هیئت امناء و رئیس هیئت عامل و یکی از اعضاء هیئت نظّار امضاء و ممهور به مهر مؤسّسه گردد.

ماده ۲۸ –  صورتجلسات نوشته شده در دفتر در صورتی معتبر است که :

 ١ –  بدون خط خوردگی ، خراشیدگی ، تراشیدگی ، قلم خوردگی ، الحاق ، الصاق ، سیاه شدگی، پاک شدگی ، محو شدگی و… باشد .

۲ –  نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات بطور کلی ممنوع است ، اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت عامل و مدیر عامل و یکی از اعضاء حاضر در جلسه امضاء گردد هچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده باشد و در حاشیه نوشته شود باید مقامات یاد شده زیر آن را امضاء نمایند .

۳ –  مقررات مواد ۲۶ و ۲۷  در مورد دفتر و امضاء ذیل صورتجلسات رعایت شده باشد .

 

ماده ۲۹ –  هر یک از اعضاء هیئت عامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در امور مربوط به مؤسّسه را به مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت عامل یا هیئت امناء حدّ اکثر برای مدت سه ماه تفویض نماید ، تمدید این مدت برای سه ماه بعد به طوری که این تفویض اختیار به صورت شش ماه متوالی درآید و یا تفویض این اختیارات برای مدتی بیش از سه ماه منوط به تصویب هیئت امناء خواهد بود .

ماده ۳۰ –  در صورتی که هر یک از اعضاء از اختیار مذکور در ماده ۲۹ استفاده نمایند ، حضور نماینده وی از حیث نصاب تشکیل جلسات و نصاب تصمیم گیری به منزله حضور عضو نیابت دهنده خواهد بود.

ماده ۳١ –هیئت عامل نیز میتواند با رعایت مواعد زمانی مقرر در ماده  ۲۹  قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .

ماده ۳۲ – اعضاء هیئت نظّار در مقابل مؤسّسه و هیئت امناء نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود .

 

بخش چهارم – مدیر عامل

 

ماده ۳۳ –  مدیر عامل مؤسّسه از بین اعضاء هیئت عامل یا اعضاء هیئت امناء و یا اشخاص خارج از مؤسّسه برای مدتی که هیئت امناء تعیین خواهد کرد به پیشنهاد هیئت عامل و تصویب هیئت امناء تعیین خواهد شد و تجدید انتخاب وی بلامانع است .

ماده ۳۴ –  مدیر عامل می تواند در صورت لزوم قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به هیئت عامل یا هیئت امناء یا یکی از اعضاء هیئت های مذکور واگذار کند و در مواقع مسافرت ، مأموریّت یا معذوریّت وظایف و اختیارات خود را به یکی از اعضاء هیئت عامل یا هیئت امناء تفویض نماید .

ماده ۳۵ – اعضاء هیئت عامل در مقابل مؤسّسه و هیئت امناء نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود .

 

بخش پنجم – هیئت نظّار

 

ماده ۳۶ –  برای نظارت در امور مؤسّسه هیئت امناء از میان اعضاء خود و یا از افراد خارج از مؤسّسه دو نفر را به سمت بازرس تعیین مینماید که هیئت نظّار را تشکیل دهند ، مدت عضویت در هیئت نظّار دو سال است و انتخاب مجدد اعضاء آن بلا مانع است .

ماده ۳۷ –  هیئت امناء در هر موقع می تواند اعضاء هیئت نظّار را عزل نماید مشروط بر آنکه جانشین آنها را نیز در هنگام عزل ، انتخاب نماید.

ماده ۳۸ –  هیئت نظّار علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این اساسنامه برای آن مقرّر شده موظف است :

 ١ –  درباره صحّت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که هیئت عامل برای تسلیم به هیئت امناء تهیه میکند و هم چنين درباره صحّت ‌مطالب و اطّلاعاتي كه هیئت عامل در اختيار هیئت امناء گذاشته است اظهار نظر كند .

۲ –  هیئت نظّار باید بر عملکرد هیئت عامل و مدیر عامل نظارت کرده و از حرکت هیئت عامل و مدیر عامل در مسیر تحقّق اهداف مؤسّسه و اجرای صحیح تصمیمات هیئت امناء توسط هیئت عامل اطمینان حاصل نماید .

۳ –  هیئت نظّار باید بر عملکرد مدیر عامل نظارت کرده و از حرکت مدیر عامل در مسیر تحقّق اهداف مؤسّسه و اجرای صحیح تصمیمات هیئت امناء و هیئت عامل توسط مدیر عامل اطمینان حاصل نماید .

ماده ۳۹ –  هر یک از اعضاء هیئت نظّار موظّفند هرگاه از هرگونه تخلّف هیئت عامل یا مدیر عامل از سیاستها و اهداف مؤسّسه و تصمیمات هئیت امناء یا هرگونه تخلّف دیگر آگاه گشتند مراتب را بلافاصله و به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است به اطّلاع هیئت امناء  برسانند .

ماده ۴۰ –  عضو گزارش دهنده مکلّف است گزارش تخلّف مزبور را در سه نسخه تهیه و ذیل هر سه نسخه را امضاء نموده و یک نسخه از آن را به رئیس هیئت امناء و نسخه دوم را به هیئت عامل تقدیم نماید و تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امناء را بر اساس ماده ١۲ اساسنامه درخواست نموده و نسخه سوم را در جلسه مذکور جهت اطّلاع اعضاء هیئت امناء و ضمیمه شدن به صورتجلسه مربوطه ارائه نماید  .

ماده ۴١ – اعضاء هیئت نظّار موظّفند هر سال در اولین جلسه هیئت امناء گزارش واحد و جامعي راجع به وضع مؤسّسه و نظارت بر عملکرد هیئت عامل در سال قبل را به هیئت امناء ارائه نمایند گزارش مذکور باید در دو نسخه تهیه شده و به امضاء کلیه اعضاء هیئت نظّار برسد.‌گزارش هیئت نظّار بايد لااقل چهارده روز قبل از تشكيل جلسه عادی هیئت امناء جهت مراجعه اعضاء هیئت امناء در مركز مؤسّسه آماده باشد .

ماده ۴۲  –در صورتي كه هیئت امناء بدون دريافت گزارش هیئت نظّار صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچ وجه اثر قانوني نداشته و از ‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۴۳  –  هر یک از اعضاء هیئت نظّار اختیار مراجعه و کسب اطّلاعات از هیئت عامل و مدیر عامل و کلّیه واحدهای زیر مجموعه مؤسّسه را دارد .

ماده ۴۴  – اعضاء هیئت نظّار در مقابل مؤسّسه و هیئت امناء نسبت به تخلّفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌ مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود .

ماده ۴۵  –  در کلّیه گزارشهای هیئت نظّار هرگاه هر یک از اعضاء هیئت نظّار که با تمام یا بعضی از موارد مندرج در گزارش مخالف باشد نظر او باید در گزارش قید گردد .

 

فصل سوم – مقرّرات مالی 

 

ماده ۴۶ –اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و اسناد تعّهد آور و قراردادهای مؤسّسه با امضاء مدیر عامل به اتّفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت عامل همراه با مهر مؤسّسه و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به همراه مهر مؤسّسه معتبر میباشد .

ماده ۴۷ هیچیک از اعضاء حق انتقال آورده خود را ندارد مگر با تصویب حدّ اقل سه چهارم اعضاء هیئت امناء .

ماده ۴۸ –  سال مالی مؤسّسه از اوّل فروردین ماه هر سال شروع شده و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه  مییابد ، به استثنای سال اوّل که آغاز سال مالی از تاریخ تأسیس مؤسّسه خواهد بود .

ماده ۴۹ –  از در آمد مؤسّسه در پایان هر سال مالی ، هزینه های اداری ، حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاکات ، مالیات ، سایر عوارض دولتی کسر و صدی ده بابت ذخیره قانونی وضع خواهد گردید و بقیه در راستای اهداف مؤسّسه بر اساس مواد این اساسنامه هزینه خواهد شد .

ماده ۵۰ –  مؤسّسه همیشه و در همه حال می تواند کمکهای مالی اعمّ از نقدی و غیر نقدی و همچنین کمکهای غیر مالی دیگران را بپذیرد . هیئت امناء نحوه استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی را براساس پیشنهاد  هیئت مدیره تصویب می نماید . مگر آنکه کمک کننده خواسته باشد به ترتیب دیگری به مصرف برسد که به همان ترتیب عمل خواهد شد .   

ماده ۵١ –  درآمدهای مؤسّسه به ترتیب زیر به مصرف خواهد رسید :

الف –  از پنج تا ده درصد درآمد سالیانه  به تشخیص هیئت امناء به عنوان ذخیره احتیاطی در حساب مخصوص منظور میگردد که در برنامههای سرمایهگذاری مؤسّسه بر حسب تصمیم هیئت امناء مورد استفاده قرار گیرد .

ب –  تمامی درآمدهای مؤسّسه پس از وضع درصدهای مندرج در بند الف و هزینه های قانونی و جاری مؤسّسه و همچنین هدایا و کمکهای دیگران بر اساس مقرّرات این اساسنامه و بر طبق بودجه مصوب هیئت امناء برای تأمین اموری که هدف مؤسّسه است به مصرف  میرسد .

 

فصل چهارم –  انحلال مؤسّسه

ماده ۵٢  –   مؤسّسه در صورتی منحل خواهد شد که هیئت امناء به اتّفاق آراء رأی به انحلال موسّسه بدهد .

ماده ۵۳ –  در صورتی که انحلال مؤسّسه با رعایت ماده فوق الذکر به تصویب رسید یک نفر از بین اشخاص صاحب سمت در مؤسّسه و یا خارج از مؤسّسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد ، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت میباشد .

ماده ۵۴ –  فوت یا محجوریّت هر یک از شرکاء باعث انحلال مؤسّسه نخواهد شد و ورّاث عضو متوفّی و یا ولیّ محجور میتوانند در صورت تصویب هیئت امناء به عضویّت و همکاری خود ادامه دهند . در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری و یا عدم تصویب هیئت امناء و نیز در صورتی که احد از ورثه حاضر به ادامه همکاری نباشد ، بایستی آورده خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شخص دیگری که هیئت امناء تعیین میکند منتقل و از مؤسّسه خارج شوند .

 

فصل پنجم –  مقررات مختلفه

 

ماده ۵۵ –  اختلافات حاصله بین اعضاء هیئت امناء یا دیگر اعضاء مؤسّسه از طریق حکمیّت و داوری در هیئت امناء حل و فصل خواهد شد .

ماده ۵۶ –  در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۵۷ –  این اساسنامه در ۵۷ ماده تنظیم و به امضاء کلیه مؤسّسین به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد .

 

 

درباره‌ی عارف

2 دیدگاه

  1. پریسا فلاح

    ba salam, mikhastam shrayate ozviat ro bedunam. soale dige man dar in bare hast ke aya shoma etelaei az gorohe ketabkhani dar shahre sari darid va inke agar hamchin gorohi hast sharayete ozviat dar un chi hast? mamnoon misham pasokh bedid. motshakeram

  2. سلام
    برای آگاه شدن از شرایط عضویت و برای آشنایی بیشتر، مطالب دو لینک زیر را بخوانید:
    http://bamdadesari.ir/?page_id=1339
    http://bamdadesari.ir/?p=687

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *